Информация за изпълнение на проект „Tехнологична модернизация в предприятието“

Хедон ЕООД, в качеството си на краен получател по договор за финансова помощ № bg-rrp-3.004-1172-c01, по национален план за възстановяване и устойчивост, приоритетна ос интелигентна индустрия – bg-rrp-3.004, изпълни проект „технологична модернизация в предприятието“ в изпълнение на основната дейност по проекта:

Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги е придобит колесен челен товарач – 1бр.

Оборудван със система за дистанционно проследяване и мониторинг, която позволява локация във всеки един момент, като координатите и движението на машините се засичат чрез сателитна връзка и се предават в реално време чрез интернет достъп.

Стойност на инвестицията по проекта: 330 433.00 лева без ддс
Размер на финансовата помощ чрез механизма за възстановяване и устойчивост временен инструмент в основата на nextgenerationeu на европейския съюз: 165 216.50 лева без ддс
Проекта е изпълнен за срок на изпълнен от 08 месеца

Информация за изпълнение на проект „Технологична модернизация в предприятието“

Хедон ЕООД, в качеството си на краен получател по договор за финансова помощ № bg-rrp-3.004-1172-c01, по национален план за възстановяване и устойчивост, приоритетна ос интелигентна индустрия – bg-rrp-3.004.

Проекта се изпълнява със финансовата помощ на механизма за възстановяване и устойчивост временен инструмент в основата на nextgenerationeu на европейския съюз

Обща стойност на проекта: 330 633.03 лева без ддс

Размер на финансовата помощ: 165 316.51 лева без ддс

Цел на проекта: оптимизиране производствения процес на хедон еоод, чрез инвестиции във високотехнологично оборудване за производство на фурнири и пелети.

Очакван ефект:
1.Разширяване производствения капацитет на фирмата.
2.Създаване на условия за растеж и развитие на предприятието.
3.Спазване на изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и ще допринасят за екологичния преход на страната.

Основна дейност по проекта: придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги в обхавата на която се изпълниха дейности за закупуване и доставка на колесен челен товарач – 1бр. Оборудван със система за дистанционно проследяване и мониторинг, която позволява локация във всеки един момент, като координатите и движението на машините се засичат чрез сателитна връзка и се предават в реално време чрез интернет достъп.

Срок на изпълнение на проекта – 12 месеца: 02.05.2023 г – 02.05.2024 г.