Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

ХЕДОН ЕООД подписа договор BG16RFOP002-2.077-0463-C01 от 10.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Обща цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Разходи за покриване на текущите нужди на кандидатите и за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Проект: BG16RFOP002-2.077-0463-C01 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Бенефициент: ХЕДОН ЕООД

Обща стойност: 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално финансиране.

Начало: 10.02.2021 г.
Край: 10.05.2021 г.