Информация за изпълнение на проект „Tехнологична модернизация в предприятието“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ

ХЕДОН ЕООД, В КАЧЕСТВОТО СИ НА КРАЕН ПОЛУЧАТЕЛ  ПО ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG-RRP-3.004-1172-C01, ПО НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПРИОРИТЕТНА ОС ИНТЕЛИГЕНТНА ИНДУСТРИЯ – BG-RRP-3.004, ИЗПЪЛНИ ПРОЕКТ „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕТО“

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТА: ПРИДОБИВАНЕ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ С АКЦЕНТ ВЪРХУ ЦИФРОВИЗАЦИЯТА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ С ОГЛЕД НА РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ И/ИЛИ РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ/УСЛУГИ Е ПРИДОБИТ  КОЛЕСЕН ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ – 1БР. ОБОРУДВАН СЪС СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ПРОСЛЕДЯВАНЕ И МОНИТОРИНГ, КОЯТО ПОЗВОЛЯВА ЛОКАЦИЯ ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН МОМЕНТ, КАТО КООРДИНАТИТЕ И ДВИЖЕНИЕТО НА МАШИНИТЕ СЕ ЗАСИЧАТ ЧРЕЗ САТЕЛИТНА ВРЪЗКА И СЕ ПРЕДАВАТ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП.

СТОЙНОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА ПО ПРОЕКТА: 330 633.03 ЛЕВА БЕЗ ДДС

РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ЧРЕЗ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ ВРЕМЕНЕН ИНСТРУМЕНТ В ОСНОВАТА НА NextgenerationEU НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:  165 316.52         ЛЕВА БЕЗ ДДС

СРОК НА ИЗПЪЛНЕННИЕ НА ПРОЕКТА – 12  МЕСЕЦА

 

Информация за изпълнение на проект „Технологична модернизация в предприятието“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА ПРОЕКТ „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕТО“

ХЕДОН ЕООД, В КАЧЕСТВОТО СИ НА КРАЕН ПОЛУЧАТЕЛ  ПО ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG-RRP-3.004-1172-C01, ПО НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПРИОРИТЕТНА ОС ИНТЕЛИГЕНТНА ИНДУСТРИЯ – BG-RRP-3.004.

ПРОЕКТА СЕ ИЗПЪЛНЯВА СЪС ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ ВРЕМЕНЕН ИНСТРУМЕНТ В ОСНОВАТА НА NextgenerationEU НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  330 633.03 ЛЕВА БЕЗ ДДС

РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ: 165 316.52 ЛЕВА БЕЗ ДДС

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: ОПТИМИЗИРАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС НА ХЕДОН ЕООД, ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ ВЪВ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФУРНИРИ И ПЕЛЕТИ.

ОЧАКВАН ЕФЕКТ:

1.РАЗШИРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ФИРМАТА.

2.СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.

3.СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРИНЦИПА ЗА „НЕНАНАСЯНЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИ ВРЕДИ“ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ЩЕ ДОПРИНАСЯТ ЗА ЕКОЛОГИЧНИЯ ПРЕХОД НА СТРАНАТА.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТА: ПРИДОБИВАНЕ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ С АКЦЕНТ ВЪРХУ ЦИФРОВИЗАЦИЯТА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ С ОГЛЕД НА РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ И/ИЛИ РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ/УСЛУГИ В ОБХАВАТА НА КОЯТО  СЕ ИЗПЪЛНИХА  ДЕЙНОСТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА КОЛЕСЕН ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ – 1БР. ОБОРУДВАН СЪС СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ПРОСЛЕДЯВАНЕ И МОНИТОРИНГ, КОЯТО ПОЗВОЛЯВА ЛОКАЦИЯ ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН МОМЕНТ, КАТО КООРДИНАТИТЕ И ДВИЖЕНИЕТО НА МАШИНИТЕ СЕ ЗАСИЧАТ ЧРЕЗ САТЕЛИТНА ВРЪЗКА И СЕ ПРЕДАВАТ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА – 12 МЕСЕЦА: 02.05.2023 Г –  02.05.2024 Г.